Услови и правила

ВЕ МОЛИМЕ ПРОЧИТАЈТЕ ГО ОВАА ВЕБ САЈТА БАРА РАЗГОВОР ЗА И КАКО УСЛОВ ЗА ДА ВИ ДОЗВОЛИ ПРИСТАП.

ЧИТАЊЕ И ПРИФАЌАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И ЧИТАЊЕ И ПРИФАЌАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА СЕ ПОТРЕБНИ РАЗГЛЕДУВАЊА ЗА ВЕБ-СТРАНИЦАТА КОИ ВИ ГО ОДОБЛУВААТ ПРАВОТО, ЗДРАВ ВО ПРАВО, . СО ПОСЕТУВАЊЕ НА ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА ПРИЗНАВАТЕ ДЕКА ВИ СЕ ПРЕНЕСЕНИ СИТЕ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ. СЕКОЈ И СИТЕ ДОГОВОРИ, ПРЕТСТАВУВАЊА, ВЕТУВАЊА, ГАРАНЦИИ, ДЕЈСТВА ИЛИ ИЗЈАВИ НА ПОСЕТИТЕЛОТ КОИ НИКАКОВ НАЧИН РАЗЛИКУВААТ ОД ОВОЈ ДОГОВОР НЕМА ДА СЕ ДАВААТ НИКАКВА СИЛА И ДЕЈСТВО.

НА СИТЕ ЛИЦА ИМ НЕМА ПРИСТАП ИЛИ КОРИСТЕЊЕ НА ОВАА СТРАНИЦА, освен ако не ги прочитаат и ги прифатат УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ И ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ.

СО ПОГЛЕДУВАЊЕ, ПОСЕТУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ, ТРАНСАКЦИИ НА ПЛАЌАЊА ВО ИМЕ НА, ИЛИ СО ИНТЕРАКЦИЈА СО ОВАА ВЕБ-САЈТА КАКО ПРЕПРОДАВАЧ, ПОСРЕДНИК, ПОДРЖАН, КЛИЕНТ, ТРГОВСКИ ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ, ГЛАВНИЧКИ ГЛАСНИЦИ КОРИСТЕТЕ ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ НА ОВАА СТРАНА. ВКЛУЧУВАЈЌИ И СЕКОЈА ИЗМЕНА НА ОВОЈ ДОГОВОР ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОЛИТИКИ ИНКОРПОРИРАНИ СО РЕФЕРЕНТ КОИ ВЕБ-САЈТОТ МОЖЕ ДА ГИ НАПРАВИ ВО ИДНИНА ВО СВОЈА ДИСКРЕЦИЈА.

СИТЕ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ ИМААТ ПРИСТАП ДО ОВАА ВЕБ СТРАНА. ДОКОЛКУ СТЕ ПОД 18 ГОДИНИ, НЕЗАКОНСКО Е ДА ЈА ПОСЕТУВАТЕ, ЧИТАТЕ ИЛИ ДА СЕ ИНТЕРАКЦИРАТЕ СО ОВАА СТРАНА ИЛИ СОДРЖИНАТА НА КАКОВ НАЧИН. ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА ПОСЕБНО ГО НЕГИРА ПРИСТАП ДО СЕКОЈА ПОЕДИНЕЦА ШТО Е ПОКРИВЕНА СО АКТОТ ЗА ДЕТСКА ОНЛАЈН ПРИВАТНОСТ (COPA) ОД 1998 г.

ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА ГО РЕЗЕРВИРА ПРАВОТО ДА ГО ОДБИЕ ПРИСТАП ДО КОЈА ЛИЦЕ ИЛИ ГЛЕДАЧ ОД КОЈА ПРИЧИНА. СПОРЕД УСЛОВИТЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ, КОИ ГИ ПРИФАЌАТЕ КАКО УСЛОВ ЗА ГЛЕДАЊЕ, ДОЗВОЛЕНО НА ВЕБ-САЈТОТ ДА СОБИРА И ЧУВА ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ СО ЦЕЛИ ИСКЛУЧУВАЊЕ И ЗА МНОГУ ДРУГИ НАСТАВНИ.

ДОГОВОРОТ ЗА УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ МОЖЕ ДА СЕ МЕНУВААТ ОД ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ. ПОСЕТИТЕЛИТЕ ИМААТ АФИРМАТИВНА ДОЛЖНОСТ, КАКО ДЕЛ ОД РАЗГЛЕДУВАЊЕТО ЗА ДОЗВОЛА ЗА ЈА ГЛЕДАТА ОВАА ВЕБ СТРАНА, ДА СЕ ИНФОРМИРААТ ЗА ПРОМЕНИ.

СТРАНИ ВО ДОГОВОРОТ ЗА УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ

Посетителите, гледачите, корисниците, претплатниците, членовите, подружниците, препродавачите или клиентите, заеднички наведени овде како „Посетители“, се страни на овој договор. Веб-страницата и нејзините претходници сопственици и/или оператори се страни на овој договор, овде означен како „веб-страница“. Посетителите разбираат и признаваат дека овој договор ги надвладува и супер отцепува сите договори за посетители со веб-локацијата, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на условите за користење на сопствените електронски веб-локации на посетителите, политиката за приватност или други предложени законски обврзувачки договори лоцирани на веб-страницата на посетителите.

Веб-страницата со ова ги отфрла сите електронски договори на веб-страниците на посетителите, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на Условите и правилата за посетители. Овој договор ќе ги регулира сите страни. Во случај на спор со посетителот, веб-локацијата ќе биде регулирана со овој договор и со важечките стандардни правила и закони кои ќе се решаваат во обврзувачка арбитража или суд по избор на веб-страниците во јурисдикција на изборот на веб-страниците. Сите договори, изјави, ветувања, гаранции, дејствија или изјави на веб-страницата на посетителите или друг предложен договор што на кој било начин се разликуваат од условите на овој договор нема да имаат сила или ефект. Сите посетители, вклучително и препродавачи, посредници, филијали, партнери во заедничко вложување, издавачи, огласувачи, онлајн маркетери и сите корисници кои ја посетуваат или пристапуваат на оваа веб-локација на кој било начин ќе бидат предмет на меѓусебно ослободување и не е дозволено било какви договори или договори да бидат прекинат од која било причина или причина без меѓусебен писмен договор и согласност на веб-страницата.

КОРИСТЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ ОД ОВАА СТРАНА

Освен ако не сте склучиле изречен писмен договор со оваа веб-локација во спротивно, посетителите, гледачите, претплатниците, членовите, филијалите или клиентите немаат право да ги користат овие информации во комерцијални или јавни услови; тие немаат право да го емитуваат, копираат, зачувуваат, печатат, продаваат или објавуваат какви било делови од содржината на оваа веб-локација. Со прегледување на содржината на оваа веб-локација, вие се согласувате со овој услов за гледање и признавате дека секое неовластено користење е незаконско и може да ве подлежи на граѓански или кривични казни. Повторно, Посетителот нема никакви права да ја користи содржината или делови од неа, вклучувајќи ги нејзините бази на податоци, невидливи страници, поврзани страници, основниот код или друга интелектуална сопственост што може да ја содржи страницата, од која било причина за каква било употреба. Ништо. Посетителот се согласува на ликвидирана отштета во износ од 100.000 УСД, покрај трошоците и реалните штети за прекршување на оваа одредба. Посетителот гарантира дека разбира дека прифаќањето на оваа одредба е услов за гледање и дека гледањето претставува прифаќање.

СОПСТВЕНОСТ НА ВЕБ СТРАНИЦА ИЛИ ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ, ПРОДАВАЊЕ, ОБЈАВУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОВАА СТРАНА

Веб-страницата и нејзината содржина се во сопственост или лиценцирани од веб-страницата. Материјалот содржан на веб-страницата мора да се претпоставува дека е сопственост и заштитен со авторски права. Посетителите немаат никакви права во содржината на страницата. Употребата на содржината на веб-страницата од која било причина е незаконска, освен ако тоа не е направено со експресен договор или дозвола на веб-страницата.

ЗАБРАНЕТО ХИПЕРЛИНКУВАЊЕ СО СТРАНИЦАТА, КО-БРЕНДИРАЊЕ, „РАМКИРАЊЕ“ И РЕФЕРЕНЦИРАЊЕ НА СТРАНИЦАТА

Освен ако не е изрично овластено од веб-локацијата, никој не смее да ја поврзе оваа страница, или делови од неа, (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, логотипови, трговски марки, брендирање или материјал заштитен со авторски права) со нивните од која било причина. Понатаму, не ви е дозволено да го повикувате URL-то (адресата на веб-страницата) на оваа веб-локација во какви било комерцијални или некомерцијални медиуми без изречна дозвола, ниту пак ви е дозволено да ја „врамите“ страницата. Вие конкретно се согласувате да соработувате со веб-локацијата за да ги отстраните или деактивирате таквите активности и да бидете одговорни за сите штети. Со ова се согласувате со ликвидирана отштета од 100.000,00 УСД плус трошоци и реални штети за прекршување на оваа одредба.

ОДГОВОРУВАЊЕ ЗА СОДРЖИНАТА НА САЈТОТ

Веб-страницата се оградува од секаква одговорност за точноста на содржината на оваа веб-локација. Посетителите го преземаат целиот ризик од гледање, читање, користење или потпирање на овие информации. Освен ако поинаку не сте склучиле спротивен договор со веб-страницата, немате право да се потпрете на какви било информации содржани овде како точни. Веб-страницата не дава таква гаранција.

Направени се сите напори за прецизно претставување на овој производ и неговиот потенцијал. Иако оваа индустрија е една од ретките каде што може да се напише сопствен чек во однос на заработката, не постои гаранција дека ќе заработите пари користејќи ги техниките и идеите во овие материјали. Примерите и препораките во овие материјали не треба да се толкуваат како ветување или гаранција за заработка. Потенцијалот за заработка целосно зависи од личноста која го користи нашиот производ, нивните идеи и техники. Овој производ не е деловна можност и дава само совети и обуки за Интернет и оптимизација на пребарувачите. Ова е нов производ и систем и како таков нема историја на заработка од неговата употреба. НИЕ НЕ ГИ СЛЕДИМЕ ФАКТИВНИТЕ ЗАРАБОТКИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА НАШИОТ ПРОИЗВОД БИДЕЈЌИ ИСТИОТ БИ ГО ПОВРЕДИ ТРГОВСКИТЕ ТАЈНИ И ДОВЕРЛИВИ ИЛИ КОМПРЕТСКИ ИНФОРМАЦИИ НА КОРИСНИЦИТЕ. ИНФОРМАЦИИТЕ НА ОВАА СТРАНИЦА СЕ НАШЕ ИСКУСТВО СО ПРОИЗВОДОТ. АКО САКАТЕ ДА ГО СПОДЕЛИТЕ ИСКУСТВОТО КАЖЕТЕ НИ НИЕ.

ОДГОВОРУВАЊЕ ЗА ШТЕТА ПРЕДИЗВИКАНА НА ВАШИОТ КОМПЈУТЕР ИЛИ СОФТВЕР ОД ИНТЕРАКЦИЈАТА СО ОВАА ВЕБ СТРАНИЦА ИЛИ НЕГОВАТА СОДРЖИНА. ПОСЕТИТЕЛОТ ГО ПРЕЗЕМА СИТЕ РИЗИК ОД ВИРУСИ, ЦРВИ ИЛИ ДРУГИ КОРУПТИРАЧКИ ФАКТОРИ.

Веб-страницата не превзема никаква одговорност за оштетување на компјутерите или софтверот на посетителот или на кое било лице со кое посетителот последователно комуницира од оштетен код или податоци кои ненамерно се предадени на компјутерот на посетителот. Повторно, посетителот ја гледа и комуницира со оваа страница, или банери или скокачки прозорци или реклами кои се прикажани на него, на сопствен ризик.

ОДГОВОРУВАЊЕ ЗА ШТЕТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ПРЕЗЕМАЊА

Посетителот презема информации од оваа страница на сопствен ризик. Веб-страницата не дава гаранција дека преземањата се без оштетувачки компјутерски кодови, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, вируси и црви.

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА

Со гледање, користење или интеракција на кој било начин со оваа страница, вклучително и банери, рекламирање или скокачки прозорци, преземања и како услов на веб-локацијата да дозволи негово законско гледање, Посетителот засекогаш се откажува од сите права на барања за штета на која било и целиот опис заснован на кој било причински фактор што резултира со каква било можна штета, без разлика колку е грозоморна или обемна, без разлика дали е физичка или емоционална, предвидлива или непредвидлива, без разлика дали е лична или деловна по природа.

ОБЕШТЕТУВАЊЕ

Посетителот се согласува дека во случај да предизвика штета, за која Веб-страницата се бара да плати, Посетителот, како услов за гледање, ветува дека ќе ја надомести веб-страницата за сите.

ПОДНЕСУВАЊА

Посетителот се согласува како услов за гледање, дека секоја комуникација помеѓу Посетителот и веб-страницата се смета за поднесување. Сите поднесоци, вклучително и делови од нив, графики содржани во нив, или која било од содржината на поднесокот, ќе станат ексклузивна сопственост на веб-страницата и може да се користат, без понатамошна дозвола, за комерцијална употреба без дополнително разгледување од каков било вид. Посетителот се согласува само да ги пренесе тие информации на веб-страницата, која сака засекогаш да дозволи веб-локацијата да ја користи на кој било начин како што смета дека е соодветно. „Поднесоци“ е исто така одредба на Политиката за приватност.

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Ниту едно дополнително известување од кој било вид од која било причина не се должи Посетителот и Посетителот изрично гарантира разбирање дека правото на известување е откажано како услов за дозвола за прегледување или интеракција со веб-локацијата.

СПОРОВИ

Како дел од разгледувањето што го бара веб-локацијата за прегледување, користење или интеракција со оваа веб-локација, Посетителот се согласува да користи обврзувачка арбитража за какво било побарување, спор или контроверзија („ПОТВРСТВО“) од кој било вид (без разлика дали е во договор, деликт или друг вид) кои произлегуваат од или се однесуваат на ова купување, овој производ, вклучително и проблеми со покана, проблеми со приватноста и проблеми со условите за користење. Во случај Посетителот да е преовладувачка страна, Посетителот ќе ги сноси трошоците за сопствените адвокатски трошоци. Веб-страницата го задржува правото да покрене судски спор со Вистор пред суд во јурисдикција по избор на веб-локацијата.

Во никој случај гледачот, посетителот, членот, претплатникот или клиентот нема право да оди на суд или да има судење поротата. Гледачот, посетителот, членот, претплатникот или клиентот нема да имаат право да се вклучат во откривање пред испитување освен како што е предвидено во правилата; нема да имате право да учествувате како претставник или член на која било класа на баратели кои се однесуваат на кое било барање кое е предмет на арбитража; одлуката на арбитерот ќе биде конечна и обврзувачка со ограничени права на жалба.

На преовладувачката страна другата страна ќе ѝ ги надомести сите трошоци поврзани со арбитражата на спорот, вклучително и адвокатските трошоци, таксите за наплата, таксите за истрага, патните трошоци.

ЈУРИСДИКЦИЈА И МЕСТО

Ако било кое прашање во врска со ова купување ќе биде изведено пред суд, пред или по арбитража, гледачот, посетителот, членот, претплатникот или клиентот се согласува дека единствена и соодветна јурисдикција да бидат државата и градот декларирани во информациите за контакт на сопственикот на веб-страницата, освен ако овде не е поинаку наведено. Во случај дека парницата е во федерален суд, соодветниот суд ќе биде федералниот суд по избор на веб-страницата.

Модел на наплата и политика за откажување/рефундирање

Рефундирањето може да се бара со контактирање на поддршката за корисници со кликнување на врската во подножјето на веб-страницата, освен ако не е поинаку наведено во понудата.

ВАЖЕН ЗАКОН

Гледачот, посетителот, членот, претплатникот или клиентот се согласуваат дека применливиот закон што треба да се применува, во сите случаи, ќе биде состојбата на листата на веб-локацијата во нашите контакт информации.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

До операторот на оваа веб-локација може да се дојде на [email protected]